Menu

Wettelijke informatie

Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht.

Uw advocaat en zijn kantoor :

 • U vertrouwt uw dossier toe aan de BV ovv VOF De 3 Advocaten. Alle advocaten zijn advocaat in België, en ingeschreven aan de balie van Oudenaarde.
 • Het kantoor is gevestigd te 9700 OUDENAARDE, Markt 41. Het bijkantoor is gevestigd te 9660 BRAKEL-ELST, Smisstraat 25.
 • Mrs. Jo DECRAEYE, Wim DE POOTER en Jan DE POORTER oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de VOF De 3 Advocaten, Mrs. Sofie VAN COPPENOLLE en Ria FOCK als medewerkers, Mrs. Eef VANDENBOGAERDE, Lissa SONCK, Leonie DEGROOTE en VANDEVOORDE Edith als advocaat-stagiair. De vennootschap draagt het KBO- en BTW nr. 0542.750.830.
 • De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Advocaten van de Balie Oudenaarde bij Amlin Europe N.V., met Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland ? Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

  Deze polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

 • Volgende factuurvoorwaarden worden gehanteerd :
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd bedongen zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de VOF DE 3 ADVOCATEN.
  2. Betwistingen omtrent deze facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard.
  3. Elke betalingsachterstand geeft de VOF DE 3 ADVOCATEN het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand integraal is aangezuiverd, met inbegrip van moratoire interesten en schadebeding. Een dergelijke schorsing kan nooit tot enige vorm van aansprakelijkheid leiden in hoofde van de VOF DE 3 ADVOCATEN.
  4. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR.
  5. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
  6. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid naar aanleiding van een fout (met inbegrip van zware fouten) van de VOF DE 3 ADVOCATEN of de advocaten verbonden aan deze VOF, in het gedrang zou komen, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsverzekering van de advocaat tussenkomt.  Bij gebreke aan tussenkomst door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt de aansprakelijkheid, zelfs in geval van zware fout, in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor werd gefactureerd en dit met een absoluut maximum van 10.000,00 EUR.
  7. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Oudenaarde of het Vredegerecht van het Kanton Oudenaarde ? Kruishoutem, zetel Oudenaarde bevoegd. Naar de vrije keuze van de behandelde advocaat, verbonden aan de VOF bestaat ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de buitengerechtelijke geschillenregeling bij de daartoe bevoegde instantie van de Balie van Oudenaarde.

  Uw advocaat en zijn dienstverlening :

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten : juridisch advies en bemiddeling, alle vormen van juridische dienstverlening, bijstand bij geschillen voor de rechtbank en ADR (Alternative Dispute Resolution).

Voor informatie of bij klachten :

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u onze advocaten bereiken :

 • via post op het adres: Markt 41, 9700 Oudenaarde
 • via fax op het nummer: +32 (0)55/305.333
 • via telefoon op het nummer: +32 (0)55/301.333
 • via e-mail op het adres: info@de3advocaten.be of
 • via het invulformulier op www.de3advocaten.be.

Wat kost onze dienstverlening?

Op vraag van hun cliënt verstrekken onze advocaten informatie over hun ereloon of berekeningswijze hiervan.

Beroepsregels en gedragscodes :

Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE zijn onze advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be.

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen :

Onze advocaten maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Informatie ivm geschillenbeslechting :

Onze advocaten zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.