NL FR
Menu

Privacy policy

De 3 Advocaten (hierna ook ‘wij’) respecteert uw privacy en neemt de nodige maatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en de veilige en geoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”) en alle bestaande of toekomstige wetgeving in het kader van persoonlijke databescherming te waarborgen.

Onderhavige privacyverklaring verduidelijkt hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en wat uw rechten zijn betreffende uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Bij verdere vragen staat het evident steeds vrij ons te contacteren.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Wie is de gegevensverwerkingsverantwoordelijke?

De VOF De 3 Advocaten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9700 OUDENAARDE, Edelareberg 24 en met ondernemingsnummer 0542.750.830 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Binnen De 3 Advocaten zijn uw persoonsgegevens slechts toegankelijk voor de daartoe gemachtigde personen, waarbij onze advocaten gebonden zijn door hun beroepsgeheim en deontologische verplichtingen en onze administratief medewerkers door hun wettelijke en contractuele verplichtingen tot vertrouwelijkheid.

U kan ons steeds bereiken via de navolgende coördinaten of per post op het adres van onze zetel :

e-mail: info@de3advocaten.be
Tel.: +32 (0)55 30 13 33
Fax: +32 (0)55 30 53 33
Website: www.de3advocaten.be

 Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze juridische diensten worden o.a. (en niet limitatief) volgende persoonsgegevens door ons verwerkt :

 • Naam een voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Taal
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Rijksregisternummer (voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier)
 • Overige persoonsgegevens die u actief ons verstrekt (bv. gezinssamenstelling, beroep, burgerlijke staat, e.d.) of andere publiek beschikbare informatie afkomstig van openbare bronnen (bv. KBO), persberichten of sociale media

Wij zullen in principe geen gevoelige of bijzondere gegevens (o.a. etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid, eventuele strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten, beeld- en audiomateriaal…) van u verwerken, behoudens indien dit noodzakelijk blijkt in het kader van onze juridische dienstverlening en ter behartiging van de belangen van onze cliënten.

In beginsel zullen wij geen besluiten op basis van een geautomatiseerde verwerking ( t.t.z. besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar enige menselijke tussenkomst is) nemen. Verwerking van persoonsgegevens zal steeds gebeuren door een Advocaat of medewerker.

Doel en wettelijke basis van de gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van de cliënt voor cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie en communicatie, facturatie en opvolging van invorderingsdossiers). Uw gegevens worden daarnaast verwerkt in het kader van de uitvoering van onze overeenkomsten en omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van navolgende bepalingen van de AVG :

 • artikel 6.1.a) indien de betrokkene (i.e. de cliënt) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • artikel 6.1.b) indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • artikel 6.1.c) indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de advocaat rust;
 • artikel 6.1.d) indien de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen;
 • artikel 6.1. f) indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de advocaat of van de cliënt.

Van wie verkrijgen wij uw gegevens?

Naast het gebeurlijk verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website verkrijgen wij uw gegevens rechtstreeks van u, onze cliënten, van openbare bronnen of van derden.

Wanneer wij uw gegevens van onze cliënten verkrijgen, is dit steeds in het kader van de vrijwaring of uitoefening van hun rechten met onze juridische ondersteuning. Wij zijn hierbij als advocatenkantoor steeds onderworpen aan het beroepsgeheim.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden (behalve onze verwerkers) zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is met het oog op onze juridische dienstverlening. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze derden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, behoudens specifieke wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onze relatie advocaat-cliënt. Naderhand kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden tot 5 jaar na het laatste actieve communicatie.

Wat zijn uw rechten?

U kan navolgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Inzage (art. 15 AVG)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en hiervan een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

Controle en verbetering (art. 16 AVG)

U heeft het recht om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren en om bijwerking, aanvulling of rectificatie hiervan te verzoeken.

Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen, bijvoorbeeld als de betreffende gegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

Verwerking beperken (art. 18 AVG)

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval zullen wij uw gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op overdraagbaarheid (art. 20 AVG)

U heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de betrokkene, op een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Bezwaar tegen verwerking (art. 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.

Hoe oefen ik mijn rechten uit?

Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan De 3 Advocaten worden gericht via de bovenstaande contactgegevens. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een termijn één maand door ons worden behandeld.

U dient hierbij wel voor ogen te houden dat De 3 Advocaten niet verplicht zal zijn om positief gevolg te geven aan uw verzoek. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen,ons beroepsgeheim, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting. (U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 AVG).

Daarnaast beschikt u op elk moment ook over een klachtmogelijkheden bij nationale toezichthouder, dewelke bereikbaar is via onderstaande coördinaten:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35,
1000 BRUSSEL.
contact@apd-gba.be
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Functionele en analytische Cookies

De website van De 3 Advocaten gebruikt louter functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich steeds afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassen van privacy policy

De 3 Advocaten behoudt zich het recht voor om ten allen tijde onderhavig privacybeleid aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen steeds tijdig op de website worden aangekondigd. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

OUDENAARDE, 05/02/2021